НАРЕДБА

за отдаване на патронаж или партньорство, утвърдена с решение на ОС на 27.03.2016 г.

 

С настоящата наредба утвърждавам реда за предоставяне на партньорство и/или патронаж на сродни организации, събития свързани с целите и интересите на БНМФС и други подобни.

Всеки изискващ партньорство или патронаж от Български национален младежки фолклорен съюз, трябва да заяви желанието си ПИСМЕННО, до 31 януари всяка година. Заявление (в свободна форма), придружено с изчерпателно обяснение и материали за съответното събитие се подават по електронен път – e-mail: yfu.management@gmail.com КАТО СЕ ИЗИСКВА ВХОДЯЩ НОМЕР или по поща, в деловодството на адрес: гр. Варна, 9 000, бул. “Владислав Варненчик” №61, офис: 35А

  • Заявлението трябва да съдържа точно и ясно, в какво се очаква да изрази партньорството си БНМФС.

За патронаж попълва форма (по образец), която е публикувана в официалната web страница на БНМФС, придружена с посочените в нея документи.

Подателите се уведомяват писменно за това, дали предложението ще бъде уважено и по какъв начин. Секретарят на БНМФС може да се свърже с подателя, за изясняване на неясноти,

възникнали при разглеждането на подадените документи.

В случай, че подателите не са информирани до едномосечен срок, считано от датата на подаване на предложението, следва да се обърнат към секретаря на БНМФС.

Предложения, които НЕ са подадени в посочения срок следва да се подадат, като се изисква извънредно разглеждане. В този случай, секретарят на БНМФС уведомява Председателят

на институцията до 3  работни дни, считано от подаването на документите. За окончателно решение, подателите се уведомяват писменно в срок до 21 дни,

считано от датата на подаване на документите. В такъв случай, УС може да отхвърли искането, поради неспазване на настоящата наредба.

 

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ

Председател на БНМФС